KM-Weekly-11-กย-59 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

KM-Weekly-11-กย-59 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *