KM-Weekly-14-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

KM-Weekly-14-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *