KM-Weekly-17-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

KM-Weekly-17-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *