KM-Weekly-6-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM-Weekly-6-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *