KM-Weekly-7-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM-Weekly-7-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *