KM-Weekly-19-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 2

KM-Weekly-19-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 2


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *